Genel Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı | Pine Bay Holiday Resort
AYDINLATMA METNİ
Genel Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı

1. Konu

İşbu Beyanın konusu; internet sitesi, e-posta ve sair elektronik ortamlar aracılığı ile Göçtur Turizm Yatırım ve Ticaret A.Ş Pine Bay Holiday Resort Hotel (“Göçtur”) ile iletişime geçen veri sahibinin (“Veri Sahibi”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m.10 ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Göçtur tarafından işlenen genel ve özel nitelikli kişisel verilerinin (“Kişisel Veri”) işlenmesi hakkında Veri Sahibi’nin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. 2. İşleme Kapsamındaki Veriler

Veri Sahibi’nin aşağıdaki kişisel verileri Göçtur tarafından işlenmektedir: 2.1. İsim, soy isim; 2.2. E-posta adresi, telefon numarası; 2.3. IP adresi; 3. Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemi, Hukuki Sebebi ve Amacı Göçtur işbu Beyanın konusu kişisel verileri, iletişim taleplerine etkin geri dönüşün sağlanması, ilgilinin haber ve kampanyalardan haberdar olması adına e-bülten aboneliği sağlanması, operasyonel ve tanıtım/promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmetlerin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, sözleşmesel ilişkinin yürütülmesi, hizmetler hakkında değerlendirme ve geri bildirim süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, satış ve pazarlama politikalarının sürdürülmesi amaçlarıyla elektronik ortamlarda toplamaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel veriler, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenebilmektedir. Göçtur kişisel verilerin işlenmesi bakımından işbu amaç ve dayanağın dışına çıkmayacaktır. 4. Kişisel Verilerin Aktarımı

Göçtur yukarıda belirtilen amaçlarla, Veri Sahibi’nin kişisel verilerini, yurtiçinde yerleşik; Göçtur şubelerine ve hukuki yükümlülük gereği özel ve resmi kurum ve kuruluşlara aktarabilecektir.

5. Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

Göçtur, işlediği kişisel verileri güncel teknolojik yöntemler dâhilinde doğru ve güncel olarak muhafaza etmektedir. Göçtur, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verileri re’sen veya Veri Sahibi’nin talebi üzerine silecek, yok edecek veya anonim hâle getirecektir.

6. Veri Sahibi’nin Hakları

Veri Sahibi, Göçtur’ya başvurarak aşağıda sayılan haklarını kullanabilir:

6.1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme;

6.2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

6.3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

6.4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

6.5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;

6.6. KVKK m.7 çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

6.7. İşbu Beyan m. 6.4.6.4 ve 6.5. bölümleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

6.8. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

6.9. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Sahibi’nin yukarıda belirtilen haklarını kullanabilmesi için söz konusu taleplerini kimlik tespitini sağlayacak bilgiler ile birlikte aşağıdaki iletişim yollarından yararlanarak yazılı şekilde Göçtur’a iletmesi gerekmektedir:

a. kvkk@goctur.com.tr adresine, elektronik posta vasıtasıyla; veya

b. Bayraklıdede Mah. Kuştur Cd. No:25 09400 Kuşadası / Aydın / Türkiye adresine posta vasıtasıyla. 7. Kapsam İşbu Beyan, Göçtur tarafından http://www.pinebay.com/tr/ internet sitesinde yayınlanmış olan Göçtur Kişisel Verilerin Korunması Politikasının hüküm ve koşullarını kapsamaktadır.

Right Menu Icon